آموزش مجسمه سازی برای نوجوانان

کلاس های ویژه آموزش مجسمه سازی برای نوجوانان ،
یک دوره کامل و تخصصی می باشد .