tile broken 5 - روش ساخت کاشی شکسته برای مبتدیان

روش ساخت کاشی شکسته برای مبتدیان

مقدمه:

این دستورالعمل ها به مبتدیان کمک می کند تا با فرآیند ساخت موزاییک آشنا شوند.
البته برای این امر باید تا حدی از توانایی های هنری مانند چسب کاری برخوردار باشید.
قبل از ساخت موزاییک باید با چند مرحله آشنا شوید.