تاریخچه نقش برجسته در جهان

تاریخچه نقش برجسته در جهان :
نقش برجسته
یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در سازه های مذهبی و مدنی به شمار می رود که در :
طاق ها، معابد، ستون ها، مجسمه ها و محراب ها کاربرد دارد.
در واقع نقش برجسته ها خود یکی از مهمترین آثار هنری برای روایت داستان های تاریخی،
مبارزات نظامی و پیروزی ها و اجتماعات و بازگویی فداکاری ها محسوب می شوند.
در دوران باستان بابلی ها و آشوری ها به مجسمه سازی و حجاری و نقش برجسته می پرداختند.
یونانی ها هم مجسمه های نقش برجسته را به منظور زینت بخشیدن
و همچنین به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر در طراحی معماری مورد استفاده قرار می دادند.
همچنین نقش برجسته و حکاکی در غارهای فرانسه و اسپانیا از زمان پارینه سنگی از طریق نقاشی و حکاکی در این غارها آغاز شد.