پیشینه مجسمه سازی

پیشینه مجسمه سازی ، از دوره پیش از تاریخ، در طول دوره کلاسیک و سپس دوره گوتیک و از رسانس تا سده 21،
پیشینه مجسمه سازی مملو از مجسمه سازان اعجاب انگیزی است.
که در کمال تاسف بسیاری از آنها گمنام ولی بیان بصری ایشان در قالب مجسمه ها همواره به صورت سنگواره مرمری،
نقش برجسته های سنگی و پیکره های برنزی در کنار ما باقی ماندند.
حتی امروزه در دنیای کنونی،
می توان قطع به یقین گفت که با رفتن به هر میدانی و هر کلیسایی و یا شهرهای بزرگ و ساختمانهای معروف در جهان،
می توان نمونه هایی بسیاری عالی از هنر مجسمه سازی را ناظر شد.

sculpture history - پیشینه مجسمه سازی