نکات برتر برای طراحی یک شخصیت در ZBrush

ایجاد سر

در اینجا با استفاده از ابزار متفاوت، ویژگی های مختلف را ترسیم کردیم.
شکل کُره برای سر، شکل استوانه ای برای بدن، و چند کُرۀ دیگر برای چشمان.
سپس با استفاده از Dynamesh بر روی هر جزء کار کردیم.
برای قسمت سر، از قلم موی Move ، Clay Build up ، و Dam standard
استفاده کردیم تا به شکل دلخواه برسیم و بتوانمی در هر بخشِ دلخواه چین و چروکی ایجاد کنیم.
سپس از قلم موی Curve tube با اندازۀ قابل تغییر استفاده کردیم تا خط و خطوط لازم را بر روی سر ایجاد کنیم.