مجسمه سازی مدرن

مجسمه سازی مدرن

مجسمه سازی هنری قدیمی است که ریشه در سنت دارد.
وجود مجسمه های قدیمی از قرن ها پیش گواهی بر این مدعاست.
در روم باستان و مصر قدیم مجسمه هایی کوچک و بزرگ ساخته می شد که از نظر سیاسی و مذهبی دارای ارزش بودند.
در کاوش های باستان شناسی ایران نیز مجسمه هایی به دست آمده که مربوط به دوران باستان بوده است.
ایرانیان از مجسمه ها برای تزیین و یا به پاس احترام و بزرگداشت به برخی مشاهیر استفاده می کردند.