درست کردن قالب صورت

سؤال:

من می‌خواهم از صورت خودم یک قالب درست کنم اما نمی‌دانم چطور باید این کار را انجام دهم. آیا باید از گچ استفاده کنم؟