پیکر تراشی با چوب

کنده کاری چوب، یک شکل از نجاری است.
که با استفاده از یک ابزار برش مانند چاقو و یا با استفاده از قلم مو در یک دست و پتکی در دست دیگر و یا با استفاده از قلم درز در هر دو دست ایجاد می شود.
و در نهایت یک مجسمه و یا تندیسی از یک شیء چوبی به دست می آید.