مکتب کانستراکتیویسم

جنبش کانستراکتیویسم آخرین و موثرترین جنبش هنری مدرن در روسیه قرن بیستم بود.
این سبک پس از انقلاب ، اکتبر ۱۹۱۷ میلادی شکل گرفت .
در واقع از این مکتب به عنوان چرغ هدایت و منبع الهام امریکا و آرزوهای پیشرفته ترین هنرمندان روسی که مدافع اهداف انقلابی بودند یاد می شود .
این مکتب تاثیرات خود را از مکاتبی همچون کوبیسم و فوتورسیم می گرفت .
در واقع در این مکتب ، هنرمند از اینکه به اشیاء به عنوان لوازمی برای ایجاد ترکیب بندی مناسب استفاده کند ؛
از آن به عنوان وسیله ای برای ایجاد نوعی ساختار و استفاده از مواد نگاه کرد .
وی همچنین در نهایت به تولید انبوه نیز می اندیشید .

در واقع این مکتب به نوعی ، انتقال از استودیوی هنر به کارخانه هاست .
اشیاء در جهت ارائه زیبایی یا بینش هنرمند خلاق و یا انعکاس جهان ، مطرح نبودند،
بلکه ابزاری برای استفاده از مواد و تبدیل شدن به اجسام کاربردی شناخته می شدند.
کانستراکتیویسم هنری است که در هدف آن نشان دادن رفتارهای مواد و خواص آنهاست.