جنبش کانستراکتیویسم آخرین و موثرترین جنبش هنری مدرن در روسیه قرن بیستم بود. این سبک پس از انقلاب ، اکتبر ۱۹۱۷ میلادی شکل گرفت . در واقع از این مکتب به عنوان چرغ هدایت و منبع الهام امریکا و آرزوهای پیشرفته ترین هنرمندان روسی که مدافع اهداف انقلابی بودند یاد می شود . این مکتب تاثیرات خود را از مکاتبی همچون کوبیسم و فوتورسیم می گرفت . در واقع در این مکتب ، هنرمند از اینکه به اشیاء به عنوان لوازمی برای ایجاد ترکیب بندی مناسب استفاده کند ؛ از آن به عنوان وسیله ای برای ایجاد نوعی ساختار و استفاده از مواد نگاه کرد . وی همچنین در نهایت به تولید انبوه نیز می اندیشید . در واقع این مکتب به نوعی ، انتقال از استودیوی هنر به کارخانه هاست .
اشیاء در جهت ارائه زیبایی یا بینش هنرمند خلاق و یا انعکاس جهان ، مطرح نبودند بلکه ابزاری برای استفاده از مواد و تبدیل شدن به اجسام کاربردی شناخته می شدند. کانستراکتیویسم هنری است که در هدف آن نشان دادن رفتارهای مواد و خواص آنهاست.