مکتب کانستراکتیویسم

جنبش کانستراکتیویسم آخرین و موثرترین جنبش هنری مدرن در روسیه قرن بیستم بود.
این سبک پس از انقلاب، اکتبر 1917 میلادی شکل گرفت.
در واقع از این مکتب به عنوان چرغ هدایت و منبع الهام امریکا و آرزوهای پیشرفته ترین هنرمندان روسی که مدافع اهداف انقلابی بودند یاد می شود.
این مکتب تاثیرات خود را از مکاتبی همچون کوبیسم و فوتورسیم می گرفت.
در واقع در این مکتب، هنرمند از اینکه به اشیاء به عنوان لوازمی برای ایجاد ترکیب بندی مناسب استفاده کند؛
از آن به عنوان وسیله ای برای ایجاد نوعی ساختار و استفاده از مواد نگاه کرد.
وی همچنین در نهایت به تولید انبوه نیز می اندیشید.

در واقع این مکتب به نوعی، انتقال از استودیوی هنر به کارخانه هاست.
اشیاء در جهت ارائه زیبایی یا بینش هنرمند خلاق و یا انعکاس جهان، مطرح نبودند،
بلکه ابزاری برای استفاده از مواد و تبدیل شدن به اجسام کاربردی شناخته می شدند.
کانستراکتیویسم هنری است که در هدف آن نشان دادن رفتارهای مواد و خواص آنهاست.