رمانتیسم در هنر (۱۸۰۰ میلادی تا ۱۸۶۰ میلادی)
انقلاب صنعتی فرانسه در اواخر قرن ۱۸ میلادی در انگلستان آغاز شد و بعدها در فرانسه و امریکا گسترش و بسط یافت . این انقلاب براساس به کارگیری تکنولوژی جدید و ماشین آلات به جای نیروی انسانی و حیوانات نوعی اقتصاد بازاری را بنا نهاد.
روستا ها با سرعت هرچه تمام تر به مراکز شهری تبدیل شدند و ساکنین آنها از حومه و مناطق اطراف شهرها به خاطر اشتغال به کار در کارخانه ها به شهر ها هجوم بردند . مشاغلی که این روستائیان در پی آنها به شهرها آمدند در زمره مشاغلی بسیار سخت ، طاقت فرسا و خشن بودند به طوریکه مردان و زنان و کودکان کارگر مجبور به فعالیت ۱۴ ساعته بودند و به دلیل چنین مشغولیتی هفته ها نمی توانستند روشنایی روز را ببینند.
چنین انقلاب و تغییری که بدین سرعت ادامه پیدا می کرد ، شهرها را به محیطی نامطلوب ، شلوغ و آلوده تبدیل می کرد که کارگران مجبور به سکونت در مناطقی دود آلود و آلوده بودند .