نقاشی رمانتیسم

رمانتیسم چیست و چگونه به وجود آمد ؟

رمانتیسم در هنر (1800 میلادی تا 1860 میلادی)

انقلاب صنعتی فرانسه در اواخر قرن 18 میلادی در انگلستان آغاز شد
و بعدها در فرانسه و آمریکا گسترش و بسط یافت.
این انقلاب براساس به کارگیری تکنولوژی جدید و ماشین آلات به جای نیروی انسانی و حیوانات نوعی اقتصاد بازاری را بنا نهاد.
روستاها با سرعت هرچه تمام تر به مراکز شهری تبدیل شدند
و ساکنین آنها از حومه و مناطق اطراف شهرها به خاطر اشتغال به کار در کارخانه ها به شهر ها هجوم بردند.
مشاغلی که این روستائیان در پی آنها به شهرها آمدند در زمره مشاغلی بسیار سخت،
طاقت فرسا و خشن بودند.
به طوریکه مردان و زنان و کودکان کارگر مجبور به فعالیت 14 ساعته بودند
و به دلیل چنین مشغولیتی هفته ها نمی توانستند روشنایی روز را ببینند.
چنین انقلاب و تغییری که بدین سرعت ادامه پیدا می کرد، شهرها را به محیطی نامطلوب، شلوغ و آلوده تبدیل می کرد
که کارگران مجبور به سکونت در مناطقی دود آلود و آلوده بودند.