مکتب رئالیسم

رئالیسم یا واقع گرایی به عنوان اولین جنبش هنر مدرن شناخته می شود ،
که تمامی ساختارهای سنتی پیشین را در هنر و ادبیات مردود اعلام کرد .
در واقع در عصر روشنگری و انقلاب صنعتی منسوخ شده و این سبک رئالیسم در فرانسه،
در درهه ۴۰ قرن نوزدهم میلادی با تعدادی اندک عضو پیوسته شکل گرفت و انقلابی در نقاشی ایجاد کرد .
در فضایی که با هرج و مرج انقلاب صنعتی و تغییرات گسترده اجتماعی روبرو بود ،

نقاشان توانستند تصاویر ایده آل گونه و اعتقادات هنر سنتی را با انعکاس وقایع روزمره جایگزین کنند.
به تصویر کشیدن زندگی روزمره بر بوم نقاشان ، اولین گواه بر امتزاج دو مقوله هنر و زندگی بود .
این نیت نقاشان این مکتب ، نشان از رد کردن برخی تکنیک های نقاشی همچون استفاده از پرسپکتیو ( علم مناظر و مرایا ) داشت
که می توان رد پاهای هنر مدرن و تعاریف آنها را در همین سبک جستجو کرد .