تصور کن یک مربع کوچک آبی رنگ و یک مستطیل صورتی در اینجا قرار دارند.آنرا درست همانگونه که هست نقاشی کن (کلود مونه)

کلود مونه