تصور کن یک مربع کوچک آبی رنگ و یک مستطیل صورتی در اینجا قرار دارند.
آنرا درست همانگونه که هست نقاشی کن (کلود مونه)

impression sunrise 1 - آموزش نقاشی امپرسیونیسم