سبک فوتوریسم (۱۹۲۹-۱۹۰۹)
مهمترین جنبش پیشرو ایتالیایی ( آوانگارد ) قرن بیستم ، فوتوریسم است که در آن به مدرنیسم و تکنولوژی بها داده می شد .
پیروان این سبک بر این باور بودند که گونه فرهنگی سنتی و قدیمی را از بین برده و زیبایی زندگی مدرن ، ماشین آلات ، سرعت و تغییر و خشونت را در آثارشان منعکس کنند .
بسیاری از هنرمندان آن نهضت مضامین خود را به صورت نقاشی و مجسمه توصیف می کردند و تنها دسته معدودی از آن در معماری استفاده کردند .