سبک فوتوریسم (۱۹۲۹-۱۹۰۹)

مهمترین جنبش پیشرو ایتالیایی ( آوانگارد ) قرن بیستم ،
فوتوریسم است که در آن به مدرنیسم و تکنولوژی بها داده می شد .
پیروان این سبک بر این باور بودند که گونه فرهنگی سنتی و قدیمی را از بین برده و زیبایی زندگی مدرن ،
ماشین آلات ، سرعت و تغییر و خشونت را در آثارشان منعکس کنند .
بسیاری از هنرمندان آن نهضت مضامین خود را به صورت نقاشی و مجسمه توصیف می کردند
و تنها دسته معدودی از آن در معماری استفاده کردند .

  • futurism 2 1 - آموزش نقاشی فوتوریسم
  • futurism 1 - آموزش نقاشی فوتوریسم
  • futurism 1 1 - آموزش نقاشی فوتوریسم