سبک فوتوریسم (1929-1909)

مهمترین جنبش پیشرو ایتالیایی ( آوانگارد ) قرن بیستم،
فوتوریسم است که در آن به مدرنیسم و تکنولوژی بها داده می شد.
پیروان این سبک بر این باور بودند که گونه فرهنگی سنتی و قدیمی را از بین برده و زیبایی زندگی مدرن،
ماشین آلات، سرعت و تغییر و خشونت را در آثارشان منعکس کنند.
بسیاری از هنرمندان آن نهضت مضامین خود را به صورت نقاشی و مجسمه توصیف می کردند
و تنها دسته معدودی از آن در معماری استفاده کردند.

  • futurism 2 1 - آموزش نقاشی فوتوریسم
  • futurism 1 - آموزش نقاشی فوتوریسم
  • futurism 1 1 - آموزش نقاشی فوتوریسم