khamire nan - مجسمه سازی با خمیر نان

مجسمه سازی با خمیر نان

کودکان میوه های زندگی هستند.
مادران و پدران وظیفه ای مهم تر از تربیت کودکان به بهترین شکل ممکن ندارند.
هر فرد بزرگسالی که با کودکی در ارتباط است باید بکوشد مقدمات شکوفایی استعدادهای کودک را فراهم آورد.
مجسمه سازی هنری است که به خلاقیت و رشد فکری کودکان کمک بسیار زیادی کرده و ذهن کودک را بیدار می کند.

علاوه بر آن مجسمه سازی و لمس مواد نرم و لطیف چنان تأثیری بر روح لطیف کودک دارد که با هیچ لذتی قابل مقایسه نیست.
بدیهی است که می توان کودک عزیزتر از جان را در نزدیک ترین کلاس آموزشی به محل زندگی ثبت نام کرد،
تا تحت تعلیم استادی با تجربه مجسمه سازی را به گونه ای کلاسیک فرا گیرد.